DeoxIT D5S-6

Čisticí a mazací spray na elektrické kontakty. CAIG Contact Cleaner & Rejuvenator. Nastavitelná tryska L-M-H. Obsah 142 g. Výrobce: CAIG Laboratories, USA.

DEOXITD5S-6-LMH

CAIG Laboratories

Dostupnost: 10 kusů

515,00 Kč bez DPH

623,15 Kč vč. DPH


Historie ceny

DeoxIT D5S-6

Naše cenotvorba se pokaždé řídí zásadami férové ceny. Nehýbeme uměle cenami a nechvástáme se přestřelenými procenty. U každého produktu vždy najdete historii ceny.

×

Popis

Vysoce účinný čistič kontaktů. Rychle působící deoxidační roztok, který čistí, chrání, maže a zlepšuje vodivost na všech kovových konektorech a kontaktech - bez poškození kovů a plastů. Regulovatelná tryska "Low-Med-High Valve".

Contact Cleaner & Rejuvenator – přivádí staré systémy zpět k životu!

Teplotní rozsah: -26 ° C až + 150 ° C.

Obsah: 142 g, cca. 166 ml, 5% roztok

Výrobce: CAIG Laboratories, USA.

 POZNÁMKA:

Tato položka nesmí být odeslána letecky.

Alternativní položky se stejným řešením, ale vhodné pro leteckou přepravu:

D5P. D100L-16BX, D100W-25, D100L-2C, D100L-25C, D100L-P6L

(dostupné položky jsou uvedeny ve spodní části této stránky)

 

 GHS02 GHS08

 

 Signální slovo Nebezpečí

 

Komponenty označování určující nebezpečí:

Destiláty (ropné), hydrogenované, lehké

Údaje o nebezpečnosti:

 H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Preventivní prohlášen:í

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO.

P211 Nestříkejte na otevřený dým nebo jiný zdroj vznícení.

P251 Nepropichujte ani nespalujte, a to ani po použití.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C/122 °F.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národní/mezinárodními předpisy.

 

Informace týkající se zvláštních nebezpečí pro člověka a životní prostředí:

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: Nádoba a aplikátor vedou elektrický proud. Uchovávejte mimo dosah živých částí.

Video

Ve stejné kategorii